ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O firme

AudioMaster s.r.o.
 
Firma AudioMaster s r.o. bola založená v máji 2004, za účelom distribúcie značiek skupiny Harman-PRO. Po viac ako roku existencie firma AudioMaster s r.o. zaujala významné miesto na trhu s profesionálnou audiotechnikou v SR. 
Cieľom je možnosť dodať zákazníkovi komplexný audio systém (od mikrofónu až po reprobox) tak, aby jednotlivé komponenty medzi sebou spolupracovali, boli vzájomne vyladené, a to všetko pri zachovaní špičkovej kvality. Aby bolo možné taký systém poskytnúť globálne, rozhodlo sa Harman-PRO konsolidovať distribúciu všetkých svojich značiek vždy pod jedného partnera v každom štáte. V SR táto konsolidácia bola ukončená tým, že kompletnú distribúciu všetkých značiek Harman Pro zastupuje AudioMaster s r.o. (v ČR AudioMaster CZ s.r.o.)
 
V roku 2006 sa stal AudioMaster oficiálnym distribútorom Dolby® pre Slovenskú republiku. V súčasnosti je držiteľom niekoľkých certifikátov v oblasti klasických kinoprocesorov, digitálnych kín ale aj produktov pre broadcast aplikácie. AudioMaster ako systémový integrátor a dodávateľ technológii sa podieľal na špičkových inštaláciách jednoduchých kín aj multiplexov (napr. Europa Cinemas Banská Bystrica, CineMax Žilina, CineMax Prešov, CineMax Košice, CityCinemas Košice, CityCinemas Žilina). AudioMaster zastrešuje aj najnovšie digitálne technológie pre kiná a multiplexy, samozrejme s podporou 3D projekcie. Ako sytémový integrátor patrí medzi špičku na Slovenskom a Českom trhu, o čom svedčí aj prvá dodávka technológií digitálneho 3D kina v Žiline (marec 2009). Digitalizácia kín sa tak stala neodmysliteľnou súčasťou firmy Audiomaster.
 
Firma vlastní certifikát ISO 9001.

HISTÓRIA FIRMY

AudioMaster s r.o.
bola založená v máji 2004, ako dcérska spoločnosť firmy Praha Music Center spol. s r.o. na Slovensku, s cieľom distribúcie značiek, ktoré Praha Music Center zastupuje na českom trhu. Po viac ako roku existencie sa firma AudioMaster s ro stala kľúčovým hráčom na trhu s profesionálnym audiom a hudobnými nástrojmi v SR.
 
AudioMaster CZ s r.o
je nastupujúcou firmou, ktorá nahrádza AudioMaster sro-organizačná zložka, ktorá bola založená ako česká pobočka slovenskej firmy AudioMaster s ro za účelom zabezpečenia distribúcie značiek skupiny Harman PRO v SR. Pôsobí na rovnakej adrese ako Praha Music Center spol. s r.o. V decembri 2007 tak bola založená samostatná firma AudioMaster CZ sro.
 
AudioMaster CZ a.s.
V roku 2012 sa realizuje akvizícia firmy AUDIOTEK a jej začlenenie do štruktúry novo vzniknutej akciovej spoločnosti AudioMaster CZ, as.
 
HARMAN PRO, HARMAN INTERNATIONAL
Skupina značiek Harman PRO je súčasťou nadnárodnej investičnej spoločnosti Harman International, ktorá je hlavným dodávateľom audiovizuálnych systémov pre väčšinu svetových automobiliek (Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Toyota, atď). Harman International dosahuje obrat takmer 2 miliardy USD a je kótovaný na americkej burze. Skupina Harman PRO sa v rámci Harman International zaoberá iba oblastí Pro Audio. Značky skupiny Harman PRO pokrývajú oblasť celého audiořetězce a všetky značky patrí k absolútnej špičke vo svojom odbore. Z pohľadu výrobného programu sa všetky značky navzájom dopĺňajú (nevyrába vzájomne konkurenčné produkty) a posledné dva roky spolupracujú aj v oblasti vývoja (napr. na výrobe aktívneho modulu DrivePack od JBL spolupracovali vývojové tímy JBL, dbx, Crown a BSS). Cieľom je možnosť dodať zákazníkovi komplexné audio systém (od mikrofónu až po reprobox) tak, aby jednotlivé komponenty medzi sebou spolupracovali, boli vzájomne vyladené, to všetko pri zachovaní špičkovej kvality.
 

KONSOLIDÁCIA DISTRIBÚTOROV
Aby bolo možné uvedený systém ponúknuť globálne, rozhodlo sa Harman PRO konsolidovať distribúciu všetkých svojich značiek vždy pod jedného partnera v každej krajine po celom svete. V Českej republike bola táto konsolidácia ukončená tým, že kompletné distribúciu všetkých značiek Harman PRO preberá AudioMaster s ro - Organizačná zložka, na Slovenskom potom AudioMaster sro.

VÍZIE, MISIE, HODNOTY.

 • Vízia spoločnosti AudioMaster je byť jedným z leadrov na trhu s profesionálnou zvukovou a svetelnou technikou. Chceme byť modernou, prosperujúcou a rozvíjajúcou sa firmou, ktorá na trhu vystupuje ako dôveryhodný partner pre našich zákazníkov, ktorý je schopný dodať riešenie ako komplexnú službu 
 • Misiou spoločnosti AudioMaster je byť dodávateľom kvalitných a komplexných riešení v oblasti profesionálnej zvukovej a osvetľovacej techniky, ktorý disponuje tímom profesionálov, ktorý je schopný zákazníkom ponúknuť vždy hodnotné riešenia presahujúce ich očakávania.

 • My vo firme AudioMaster považujeme za dôležité nasledujúce hodnoty, ktoré tiež vnímame ako aktíva našej spoločnosti

   • Spokojný zákazník
   • Tým profesionálov
   • Znalosti a vzdelávanie
   • Produkty a značky
   • Loajalita a rešpekt
   • Trvalé zlepšovanie
   • Inovácia a integrita 


 
 

CERTIFIKÁCIA

K prehliadnutiu si vami stiahnutých dokumentov je nutné mať v prvom rade nainštalovaný prehliadač týchto dokumentov Acrobat Reader. Prehliadač si môžete nainštalovať z tejto adresy.
 
Certifikát ISO 9001   (formát JPEG 270Kb)
 
Certifikát Barco Digital Cinema   (format PDF 80kB) Certifikát CROWN   (format PDF 389kB)
 
Certifikát DOLBY Broadcast operation (format PDF 311kB) Certifikát DOLBY Broadcast processing (format PDF 260kB)
 
Certifikát DOLBY Cinema Processors   (format PDF 270kB) Certifikát DOLBY Cinema   (format PDF 210kB)
 
Certifikát CHRISTIE Digital products   (format PDF 318kB)

 

EKOLÓGIA

Naša firma vo všetkých aktivitách podporuje ekologické zámery a snahy, vedúce najmä k harmonickému spolužitiu človeka a životného prostredia. Veľký dôraz kladieme predovšetkým na distribúciu ekologicky šetrných produktov, zmierňovanie vplyvu produkcie na životné prostredie a zavádzanie systémov recyklácie.

Uplatňovanie princípu maximálnej šetrnosti a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu je jedným z hlavných cieľov našej firmy.

AudioMaster svojimi aktivitami a vedením zamestnancov vytvára pozitívny prístup vo vzťahu k životnému prostrediu a minimalizuje tým jeho negatívne ovplyvňovanie.

Zvyšovaním povedomia zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia sú predstavitelia k cieľavedomému znižovaniu spotreby energií, na zabezpečenie recyklácie odpadov a k redukcii produkcie odpadov. Naša firma sa rozhodla prednostne a v maximálnej miere používať produkty vyrobené z recyklovaných materiálov.

ASEKOL  >

AudioMaster je členom združenia Asekol, ktoré bolo v Českej republike založené ako výkonná zložka Asociácia spotrebnej elektroniky, v ktorej sú najvýznamnejšie firmy z odboru spotrebnej elektroniky (Sony, Panasonic, JVC, Philips a ďalšie). Združenie Asekol bolo založené za účelom zaistenia financovania nakladania s historickými elektrozariadeniami. Združenie Asekol zaisťuje spätný odber elektrozariadení prostredníctvom siete zberných miest a financovanie spätného odberu a oddeleného zberu elektroodpadu.

RoHS  >

Všetky naše nové produkty, ktoré pochádzajú z krajín mimo štáty EÚ a ktoré distribuujeme v Českej republike, spĺňajú direktivitu RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances). RoHS je direktivita, zakazujúca použitie nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch, vydané Európskou komisiou. Jej cieľom je zakázať používanie nebezpečných látok pri výrobe elektrických a elektronických zariadení a tým prispieť k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Všetky výrobky spĺňajúce túto direktivitu sú na obaloch viditeľne označené značkou RoHS.

RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktíva zakazujúca použitie nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch vydaná Európskou komisiou 27. januára 2003. Táto direktíva vstúpila do platnosti 1. júla 2006. Cieľom direktívy RoHS je zakázať používanie nebezpečných látok pri výrobe elektrických a elektronických zariadení a tým prispieť k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Direktíva RoHS zakazuje použitie týchto látok:


 • Kadmium (Cd)
 • Ortuť (Hg)
 • Olovo (Pb)
 • Šestmocný chróm (Ch6)
 • Polybromované bifenyly (PBB)
 • Polybromované difenylethery (PBDE)

Používanie zariadenia obsahujúce uvedené ťažké kovy a retardanty horenia (PBB, PBDE) nad určený limit je direktívou zakázané. Direktíva stanovuje určité výnimky pre niektoré zariadenia z dôvodu nutnosti použitia zakázaných látok pri technologických postupoch výroby.

Smernica sa týka elektrických a elektronických zariadení, ktorého správna funkcia závisí na elektrickom prúde alebo elektromagnetické polia a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takýchto prúdov a polí, ktoré spadajú do kategórií uvedených v prílohe IA k smernici 2002/96/ES (OEEZ) a je určené pre použitie s napätím nepresahujúcim 1000 V pre striedavý prúd a 1500 V pre jednosmerný prúd.

RoHS požiadavky sa aplikujú na konečné výrobky, ktoré spadajú do rozsahu tejto smernice. To znamená, že všetky zložky a kombinácie zložiek spadajúce do montážnej podskupiny nesmie obsahovať žiadnu zo zakázaných zložiek v úrovni nad maximálnu koncentráciu. Zložky by nemali byť formálne prípustné, ale udaná maximálna hodnota koncentrácie je 0,1 percentuálna hmotnosti olova, ortuti, šesťmocného chrómu, PBB a PBDE a 0,01 percentuály váhy kadmia v rovnorodých materiáloch.

VÝNIMKY


 • Náhradné diely na opravu elektrického a elektronického zariadenia umiestneného na trh pred 1. júlom 2006.
 • Znovupoužitie elektrického a elektronického zariadenia umiestneného na trh pred 1. júlom 2006.
 • Olovo - spájka, konečná povrchová úprava zložiek, laky ako farbivá a dehydrátor, PVC ako spevnenie, batérie.
 • Kadmium - elektrolyticky pokovované povrchy, špeciálne spájky, elektrické kontakty, relé a vypínače, PVC stabilizátor, plastové, sklenené a keramické farby, niektorý sklenený a keramický materiá.
 • Ortuť - lampy, senzory, relé.
 • Šestmocný chrom - pasivačné povrchy na kovoch, farby zabraňujúce hrdzaveniu.
 • PBB a PBDE - zpomalovače horenia v plastoch.

Batérie nie sú smernicou RoHS upravené a ich úprava je v samostatnej legislatíve. Ďalšie informácie a nové správy o RoHS a zavádzanie do praxe nájdete na  www.rohs-news.com


KARIÉRA

V súčasnosti neponúkame žiadnu voľnú pozíciu.

SPOLUPRÁCA

KONTAKT

Viac informácií nájdete v sekcii Kontakty.